Algemene levering- en betalingsvoorwaarden Healing energie.

Omdat wij het persoonlijke en menselijke contact met onze klanten prefereren hopen wij deze voorwaarden zo min mogelijk nodig te hebben. Deze zijn echter wel ten alle tijden van toepassing tenzij anders overeen gekomen.

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Healing energie zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna genoemd: Voorwaarden) van toepassing.
 2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
 3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na mededeling dan wel goedkeuring door Healing energie worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van healing energie worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door healing energie ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen van Healing Energie zijn vrijblijvend en Healing Energie behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling. Healing Energie is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Healing Energie dit zo spoedig mogelijk aan u mee.
 3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Healing Energie herroepen worden in geval de koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden niet heeft voldaan.
 4. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Healing Energie garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding. Goederen kunnen afwijken van foto's qua maat, uitvoering en/of kleur. Vooral de natuurproducten (edelstenen), elk stuk is uniek.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief eventuele belastingen en/of andere heffingen, tenzij anders vermeld of overeen gekomen. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig binnen de aangegeven termijn en zolang de voorraad strekt.
 2. Er dient een vooruitbetaling plaats te vinden, op de website via iDeal of door middel van bankoverschrijving. Na ontvangst van de betaling zullen goederen worden verstuurd.

4 Bij brievenbuspakket worden er geen aparte verzendkosten berekend

 1. Bij bestellingen met een afleveradres buiten Nederland gelden afwijkende verzendkosten. Deze zijn bij ons opvraagbaar en worden doorberekend aan de koper.
 2. Er geldt geen minimum orderbedrag.

Artikel 4. Levering

 1. Verzending van bestelde goederen geschiedt bijna altijd binnen 1-3 werkdagen na ontvangst van bestelling (uitgesloten in perioden van vakanties / ziekte, dan kan deze periode langer uitvallen.
 2. De door Healing Energie opgegeven levertijd is slechts indicatief nooit een harde eis. Overschrijding van de leveringstermijn door onvoorziene omstandigheden geeft de klant in geen geval recht op schadevergoeding.
 3. Indien bestelde goederen niet op voorraad zijn, kan van de levertijd afgeweken worden, dit zal aan de klant gemeld worden.
 4. Mocht Healing Energie om bepaalde redenen niet in staat zijn een artikel te leveren, dan zal zij ten allen tijde het vooruitbetaalde bedrag voor het betreffende artikel zo snel mogelijk terugbetalen aan de klant
 5. Healing Energie is gerechtigd de af te leveren goederen in gedeelten na te zenden. De extra kosten van de nalevering worden door Healing Energie gedragen tenzij het verzenden in delen gebeurt op verzoek van de klant.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

 1. Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Healing Energie is verschuldigd, volledig heeft voldaan,, ook van eerdere of latere. De koper mag de producten, voordat het eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 6. Retourbeleid

Mocht u niet tevreden zijn met uw bestelling, dan heeft u het recht om het artikel te retourneren.

Bij geen tevredenheid, klachten over de kwaliteit, defecten en/of andere gebreken van de geleverde artikelen dienen binnen 5 dagen na ontvangst van de artikelen bij Healing Energie te worden ingediend via de mail info@healingenergie.nl. Na verloop van deze termijn vervalt het herroepingsrecht en is de koop een feit. Voordat een product retour wordt gestuurd, is de koper verplicht hiervan, binnen 7 dagen na aflevering, melding te maken bij Healing Energie, per mail.

Indien het geleverde artikel niet aan de wensen voldoet, is Healing Energie enkel verplicht om het geleverde artikel te vervangen of de koopprijs daarvan aan de koper terug betalen. In geen geval is Healing  Energie verplicht tot vergoeding van eventuele gevolgschade.

Retourneren van producten dient te geschieden ongebruikt en in de originele verpakking, inclusief alle toebehoren en bijbehorende documentatie. De bestelling dient tevens in originele staat te verkeren. Mochten producten zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding van de bestelling.

 

Retourneren kan u doen naar het volgende adres:

Healing Energie Balanceren van het Chakra systeem 

Havezathe 104

7608 CT Almelo

 

Indien het retourneren voldoet aan de eisen draagt Healing Energie er zorg voor dat binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de koper wordt terugbetaald. De kosten en het risico van het retour zenden van een artikel of bestelling zijn voor rekening van de koper.

Artikel 7. Overmacht

 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Healing Energie ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Healing Energie gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Healing energie kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 8. Diversen

 1. Indien u aan Healing  Energie opgave doet van een adres, is Healing  Energie gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Healing  Energie schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
 2. Wanneer door Healing Energie gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Healing Energie deze Voorwaarden soepel toepast.
 3. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Healing Energie in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Healing Energie vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
 4. Healing Energie is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.